نحوه توليد درب شيشه پيركس قابلمه

ساخت قپه و دستگيره قابلمه

آدرس کارخانه قابلمه تابه تک تبریز

۰ بازديد

 قابلمه/تابه پنجاه دو:۷۵۰/ ۶۵۰

قابلمه/تابه چهل شش:۶۵۰/ ۵۵۰

قابلمه/تابه چهل دو :۵۵۰ / ۵۰۰

قابلمه/تابه سی هشت :۵۱۰ / ۴۱۰

قابلمه/تابه سی چهار: ۴۵۰/ ۴۱۰

قابلمه/تابه بیست هشت: ۳۸۰/ ۲۸۰ 

 

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶

@Ramilateflon

.

.

.

.

.

.

.., قابلمه۵۲ ., قابلمه۴۸ ., قابلمه۴۶ ., قابلمه۴۲ ., قابلمه۳۸ ., قابلمه۳۴ ., قابلمه۲۸ ., قابلمه ۳۲ ., تابه۵۲ ., تابه۴۸ ., تابه۴۶ ., تابه۴۲ ., تابه۳۸ ., تابه ۳۶ ., تابه۳۴ ., تابه۳۲ ., تابه۲۸ ., تابه تک .,  قابلمه تک ., قابلمه تک۵۲  ., cookware ., aluminumcookware  ., أوانی  ., مقلاة 

 

 

تولید آبکش تشت روحی جیرفت

۵ بازديد

 

1️⃣سِت آبکش روحی باپایه کیلو ۲۴۸ 

 

2️⃣سِت آبکش روحی کیلو ۲۱۸تومن 

 

3️⃣سِت لگن تشت روحی کیلو۲۲۰ 

 

0938.127.2118

0938.605.8772 

0930.020.7506

@Ramilateflon

1️⃣سِت آبکش روحی باپایه کیلو ۲۴۸  2️⃣سِت آبکش روحی کیلو ۲۱۸تومن  3️⃣سِت لگن تشت روحی کیلو۲۲۰  0938.127.2118 0938.605.8772 0930.020.7506 @Ramilateflon . . . . . . . . ., آبکش روحی ., لگن روحی  ., تشت روحی  ., أبکش پایه دار روحی   ., آبکش روحی لبپیچ  . , آبکش

.

.

.

.

.

.

.

., آبکش روحی ., لگن روحی  ., تشت روحی  ., أبکش پایه دار روحی   ., آبکش روحی لبپیچ 

 

. , آبکش 

 

 

تولید آبکش تشت روحی اهواز

۴ بازديد

 

1️⃣سِت آبکش روحی باپایه کیلو ۲۴۸ 

 

2️⃣سِت آبکش روحی کیلو ۲۱۸تومن 

 

3️⃣سِت لگن تشت روحی کیلو۲۲۰ 

 

0938.127.2118

0938.605.8772 

0930.020.7506

@Ramilateflon

1️⃣سِت آبکش روحی باپایه کیلو ۲۴۸  2️⃣سِت آبکش روحی کیلو ۲۱۸تومن  3️⃣سِت لگن تشت روحی کیلو۲۲۰  0938.127.2118 0938.605.8772 0930.020.7506 @Ramilateflon . . . . . . . . ., آبکش روحی ., لگن روحی  ., تشت روحی  ., أبکش پایه دار روحی   ., آبکش روحی لبپیچ  . , آبکش

.

.

.

.

.

.

.

., آبکش روحی ., لگن روحی  ., تشت روحی  ., أبکش پایه دار روحی   ., آبکش روحی لبپیچ 

 

. , آبکش 

 

 

تولید قابلمه ۷۴تکه روحی چکشی رشت

۴ بازديد

 

 74 تکه قابلمه روحی چکشی

۴میلیون ۹۰تومن

(۵ تابه ۲۵۰تومن

لیوان و پارچ ۵۵۰

سینی بزرگ‌ ۱۷۰تومن

سینی کوچک ۱۲۰۰

پیاله کوچک ۴۸۰

پیاله بزرگ ۷۲۰

دیزی ۸۰تومن

۳ شیرجوش ۲۴۰

کتری،قوری،قندون،سینی ۴۰۰)

0938.127.2118 

0930 020.7506 

0938.658.3445 

@Ramilateflon

74 تکه قابلمه روحی چکشی ۴میلیون ۹۰تومن (۵ تابه ۲۵۰تومن لیوان و پارچ ۵۵۰ سینی بزرگ‌ ۱۷۰تومن سینی کوچک ۱۲۰۰ پیاله کوچک ۴۸۰ پیاله بزرگ ۷۲۰ دیزی ۸۰تومن ۳ شیرجوش ۲۴۰ کتری،قوری،قندون،سینی ۴۰۰) 0938.127.2118 0930 020.7506 0938.658.3445 @Ramilateflon . . . . . . . . . ., قابلمه روحی چکشی ., تابه روحی چکشی  ., سینی روحی چکشی ., دیزی روحی چکشی  ., پارچ روحی چکشی  ., لیوان روحی چکشی  .,  کاسه روحی چکشی  .,  پیاله روحی چکشی  ., کتری روحی چکشی  ., قوری روحی چکشی   ., شیرجوش روحی چکشی .,  قابلمه کاسیو.,  قابلمه کاسیو 14 .,  قابلمه کاسیو اصلی .,  قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو چهارده پارچه ., قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو خرید ., قابلمه کاسیو ., قابلمه کاسیو ۸پارچه ., قابلمه کاسیو ۱۴پارچه .,  قابلمه کاسیو 14تکه ., قابلمه کاسیو دسته طلایی .,  قابلمه کاسیو بزرگ ., قابلمه کاسیو ده پارچه .,  قابلمه کاسیو 14 پارچه .,  قابلمه کاسیو ده پارچه ., قابلمه کاسیو 6 پارچه .,  قابلمه کاسیو رنگی .,  قابلمه کاسیو روحی .,  قابلمه کاسیو ساده .,  قابلمه کاسیو مات .,  قابلمه کاسیو ۸ پارچه ., قابلمه کاسیو ۷ پارچ ., قابلمه کاسیو براق ., قابلمه کاسیو ۱۴

.

.

.

.

.

.

.

.

., قابلمه روحی چکشی ., تابه روحی چکشی  ., سینی روحی چکشی ., دیزی روحی چکشی  ., پارچ روحی چکشی  ., لیوان روحی چکشی  .,  کاسه روحی چکشی  .,  پیاله روحی چکشی  ., کتری روحی چکشی  ., قوری روحی چکشی   ., شیرجوش روحی چکشی 

.,  قابلمه کاسیو.,  قابلمه کاسیو 14 .,  قابلمه کاسیو اصلی .,  قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو چهارده پارچه ., قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو خرید ., قابلمه کاسیو ., قابلمه کاسیو ۸پارچه ., قابلمه کاسیو ۱۴پارچه .,  قابلمه کاسیو 14تکه ., قابلمه کاسیو دسته طلایی .,  قابلمه کاسیو بزرگ ., قابلمه کاسیو ده پارچه .,  قابلمه کاسیو 14 پارچه .,  قابلمه کاسیو ده پارچه ., قابلمه کاسیو 6 پارچه .,  قابلمه کاسیو رنگی .,  قابلمه کاسیو روحی .,  قابلمه کاسیو ساده .,  قابلمه کاسیو مات .,  قابلمه کاسیو ۸ پارچه ., قابلمه کاسیو ۷ پارچ ., قابلمه کاسیو براق ., قابلمه کاسیو ۱۴ 

 

 

 

 

تولید قابلمه روحی کاسیو دسته طلایی

۶ بازديد

قابلمه کاسیو

1️⃣۷تکه  لبچدن ۶۹۹ت

1️⃣۱۴تکه لبچدن درب پیرکس ۱میلیون ۵۰

1️⃣۱۴تکه لبچدن درب روحی ۱میلیون ۱۵۰

2️⃣۸تکه درب پیرکس تابه دار٧٩٩ت

3️⃣۷تکه درب روحی تابه دار۶۸۰ت

4️⃣۱۰تکه تابه دار درب پبرکس۹۳۰ت

5️⃣۱۰تکه درب پیرکس ۸۵۰ت

6️⃣۱۰تکه  درب روحی ۸۹۹ت

0938.127.2118 

0938.658.3445

0930 020.7506

@Ramilateflon

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.,  قابلمه کاسیو.,  قابلمه کاسیو 14 .,  قابلمه کاسیو اصلی .,  قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو چهارده پارچه ., قابلمه کاسیو دسته طلا ., قابلمه کاسیو خرید ., قابلمه کاسیو ., قابلمه کاسیو ۸پارچه ., قابلمه کاسیو ۱۴پارچه .,  قابلمه کاسیو 14تکه ., قابلمه کاسیو دسته طلایی .,  قابلمه کاسیو بزرگ ., قابلمه کاسیو ده پارچه .,  قابلمه کاسیو 14 پارچه .,  قابلمه کاسیو ده پارچه ., قابلمه کاسیو 6 پارچه .,  قابلمه کاسیو رنگی .,  قابلمه کاسیو روحی .,  قابلمه کاسیو ساده .,  قابلمه کاسیو مات .,  قابلمه کاسیو ۸ پارچه ., قابلمه کاسیو ۷ پارچ ., قابلمه کاسیو براق ., قابلمه کاسیو ۱۴ 

 

 

تولیدی درب پیرکس دستگیره قابلمه خرم آباد

۶ بازديد

 لیست درب پیرکس

قپه دستگیره بست گاردی

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸ 

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ 

@Ramilateflon

لیست درب پیرکس قپه دستگیره بست گاردی ۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸ ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ @Ramilateflon . . . . . .. . . . . . ., درب پیرکس .,  درب پیرکس ضخیم بسیار شفاف ., درب پیرکس شیشه ., درب پیرکس سوپاپ ., درب پیرکس قابلمه ., درب پیرکس 24 ., درب پیرکس 28 ., درب پیرکس 32 ., درب پیرکس 16 ., درب پیرکس 30 ., درب پیرکس 22 ., درب پیرکس 14 ., درب  پیرکس 26 ., درب پیرکس 18 ., درب پیرکس تابه ., درب پیرکس استیل ., درب پیرکس مقاوم ., درب پیرکس ساخت ., درب پیرکس بدون قپک ., درب پیرکس جدا ., درب پیرکس قابلمه تابه سایز 14 16 ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۰ ۳۲  ., قپه قابلمه  ., دستگیره قابلمه .,بست گاردی

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

., درب پیرکس .,  درب پیرکس ضخیم بسیار شفاف ., درب پیرکس شیشه ., درب پیرکس سوپاپ ., درب پیرکس قابلمه ., درب پیرکس 24 ., درب پیرکس 28 ., درب پیرکس 32 ., درب پیرکس 16 ., درب پیرکس 30 ., درب پیرکس 22 ., درب پیرکس 14 ., درب  پیرکس 26 ., درب پیرکس 18 ., درب پیرکس تابه ., درب پیرکس استیل ., درب پیرکس مقاوم ., درب پیرکس ساخت ., درب پیرکس بدون قپک ., درب پیرکس جدا ., درب پیرکس قابلمه تابه سایز 14 16 

۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۴ ۲۶ ۲۸ ۳۰ ۳۲  ., قپه قابلمه  ., دستگیره قابلمه .,بست گاردی

 

 

تولید ۱۴تکه قابلمه لبچدن زنبوری آبادان

۷ بازديد

۱۴تکه قابلمه لبچدن زنبوری

دستطلایی۱میلیون ۱۹۹

0938.127.2118

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

@Ramilateflon

۱۴تکه قابلمه لبچدن زنبوری دستطلایی۱میلیون ۱۹۹ 0938.127.2118 ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ @Ramilateflon . . . . . . . . . ., قابلمه زنبوری ., قابلمه زنبوری پرتوکالا ., قابلمه زنبوری قابلمه ۱۰پارچه ., قابلمه زنبوری نچسب ., قابلمه زنبوری گلدار ., قابلمه زنبوری ۷پارچه ., قابلمه زنبوری پاراب ., قابلمه زنبوری گلدانی ., قابلمه زنبوری قابلمه۱۴پارچه ., قابلمه زنبوری رامیلا ., قابلمه زنبوری داخل گرانیت ., قابلمه زنبوری طرخان ., قابلمه زنبوری ., قابلمه زنبوری زرفام ., قابلمه زنبوری ارزان ., قابلمه زنبوری ۱۴ پارچه ., قابلمه زنبوری قابلمه ۷پارچه ., قابلمه زنبوری سهند ., قابلمه زنبوری پرتو ., قابلمه زنبوری گرانیتی ., قابلمه زنبوری گلدونی

.

.

.

.

.

.

.

.

., قابلمه زنبوری ., قابلمه زنبوری پرتوکالا ., قابلمه زنبوری قابلمه ۱۰پارچه ., قابلمه زنبوری نچسب ., قابلمه زنبوری گلدار ., قابلمه زنبوری ۷پارچه ., قابلمه زنبوری پاراب ., قابلمه زنبوری گلدانی ., قابلمه زنبوری قابلمه۱۴پارچه ., قابلمه زنبوری رامیلا ., قابلمه زنبوری داخل گرانیت ., قابلمه زنبوری طرخان ., قابلمه زنبوری ., قابلمه زنبوری زرفام ., قابلمه زنبوری ارزان ., قابلمه زنبوری ۱۴ پارچه ., قابلمه زنبوری قابلمه ۷پارچه ., قابلمه زنبوری سهند ., قابلمه زنبوری پرتو ., قابلمه زنبوری گرانیتی ., قابلمه زنبوری گلدونی

تولید دیگ روحی تهران

۸ بازديد

1️⃣ 1میلیون ۴۰۰                   

2️⃣  10قابلمه لبپیچ ۱میلیون ۳۰۰

3️⃣ست دیگ ۸۰،۹۰،۱۰۰ ۴میلیون ۶۰۰

3️⃣ست دیگ ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۳میلیون ۲۰۰

3️⃣ست ۶قابلمه ۱میلیون ۱۰۰

3️⃣ست ۴قابلمه ۹۰۰تومن

3️⃣ست ۱۰قابلمه ۱میلیون ۳۰۰

0938.127.2118 

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ 

@Ramilateflon

1️⃣۲میلیون ۴۰۰                   2️⃣۱۰قابلمه لبپیچ ۱میلیون ۳۰۰ 3️⃣ست دیگ ۸۰،۹۰،۱۰۰ ۴میلیون ۶۰۰ 3️⃣ست دیگ ۶۰ ۶۵ ۷۰ ۳میلیون ۲۰۰ 3️⃣ست ۶قابلمه ۱میلیون ۱۰۰ 3️⃣ست ۴قابلمه ۹۰۰تومن 3️⃣ست ۱۰قابلمه ۱میلیون ۳۰۰ 0938.127.2118 ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ @Ramilateflon . . . . . . . .,دیگ روحی ., دیگ روحی بزرگ .,دیگ روحی کوچک ., دیگ روحی رنگی ., دیگ روحی چکشی ., دیگ روحی کاسیو ., دیگ روحی اسباب بازی ., دیگ روحی قرمز ., دیگ روحی قرمز ., دیگ روحی جدید ., دیگ روحی 2 سایز دسته دوم درحد نو ., دیگ روحی خالدار ., دیگ روحی دسته دار ., قابلمه ., ظروف روحی ., ظروف آلومینیوم .,ظروف آلومینیومی .,ظروف الومینیوم .,ظروف آلومینیومی هندی ., ظروف الومینیومی ., ظروف آلومینیوم جدید .,ظروف الومینیومی .,ظروف آلومینیومی لوتوس .,ظروف آلومینیومی یکبارمصرف ., ظروف آلومینیومی سنگی دکوری .,ظروف آلومینیومی سنگی دکوری ., ظروف أدآلومینیومی نمونه ., ظروف آلومینیومی روحی .,ظروف آلومینیومی مانیسا ., ظروف آلومینیوم طلایی .,ظروف آلومینیوم تزئینی .,ظروف آلومینیوم  عمده ., ظروف آلومینیومی زرند ., ظروف روحی ., ظروف روحی آشپزخانه ., ظروف روحی بقیمت کارخانه ., ظروف روحی ارزان ., ظروف روحی آلومینیوم ., ظروف روحی چکشی ., ظروف روحی رنگی ., ظروف روحی پرداختی ., ظروف روحی سنتی ., ظروف روحی شیک ., ظروف روحی آلومینیوم ., ظروف روحی سنتی ., ظروف روحی مس ., ظروف روحی سروش ., ظروف روحی کنگره ., ظروف روحی طرح مسی ., ظروف روحی الومینیومی ., ظروف روحی نوزاد .,ظروف روحی ماهیتابه .,ظروف روحی چدن ., ظروف روحی دیزی .., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی چدن گرانیت .,  قابلمه رویی دسته طلایی .,  قابلمه رویی۸پارچه ., قابلمه رویی بزرگ ., قابلمه رویی۴تای .,  قابلمه رویی۴تای ., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی .,  قابلمه رویی ۳ عددی .,  قابلمه رویی ۱۰پارچه .,  قابلمه رویی دسته دار .,  قابلمه رویی باکیفیت .,  قابلمه رویی کاسیو .,  قابلمه رویی 10پارچه .,  قابلمه رویی ارزان ., قابلمه رویی دسینی .,  قابلمه رویی منتخب ., قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی فروشگاه گلدیس .,  قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی ۴عددی ., قابلمه رویی کاسیو ارزان ., ., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته تولید روحی ,. ., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته

 

.

.

.

.

.

.,دیگ روحی ., دیگ روحی بزرگ .,دیگ روحی کوچک ., دیگ روحی رنگی ., دیگ روحی چکشی ., دیگ روحی کاسیو ., دیگ روحی اسباب بازی ., دیگ روحی قرمز ., دیگ روحی قرمز ., دیگ روحی جدید ., دیگ روحی 2 سایز دسته دوم درحد نو ., دیگ روحی خالدار ., دیگ روحی دسته دار ., قابلمه ., ظروف روحی ., ظروف آلومینیوم .,ظروف آلومینیومی .,ظروف الومینیوم .,ظروف آلومینیومی هندی ., ظروف الومینیومی ., ظروف آلومینیوم جدید .,ظروف الومینیومی .,ظروف آلومینیومی لوتوس .,ظروف آلومینیومی یکبارمصرف ., ظروف آلومینیومی سنگی دکوری .,ظروف آلومینیومی سنگی دکوری ., ظروف أدآلومینیومی نمونه ., ظروف آلومینیومی روحی .,ظروف آلومینیومی مانیسا ., ظروف آلومینیوم طلایی .,ظروف آلومینیوم تزئینی .,ظروف آلومینیوم  عمده ., ظروف آلومینیومی زرند ., ظروف روحی ., ظروف روحی آشپزخانه ., ظروف روحی بقیمت کارخانه ., ظروف روحی ارزان ., ظروف روحی آلومینیوم ., ظروف روحی چکشی ., ظروف روحی رنگی ., ظروف روحی پرداختی ., ظروف روحی سنتی ., ظروف روحی شیک ., ظروف روحی آلومینیوم ., ظروف روحی سنتی ., ظروف روحی مس ., ظروف روحی سروش ., ظروف روحی کنگره ., ظروف روحی طرح مسی ., ظروف روحی الومینیومی ., ظروف روحی نوزاد .,ظروف روحی ماهیتابه .,ظروف روحی چدن ., ظروف روحی دیزی 

.., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی چدن گرانیت .,  قابلمه رویی دسته طلایی .,  قابلمه رویی۸پارچه ., قابلمه رویی بزرگ ., قابلمه رویی۴تای .,  قابلمه رویی۴تای ., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی .,  قابلمه رویی ۳ عددی .,  قابلمه رویی ۱۰پارچه .,  قابلمه رویی دسته دار .,  قابلمه رویی باکیفیت .,  قابلمه رویی کاسیو .,  قابلمه رویی 10پارچه .,  قابلمه رویی ارزان ., قابلمه رویی دسینی .,  قابلمه رویی منتخب ., قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی فروشگاه گلدیس .,  قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی ۴عددی ., قابلمه رویی کاسیو ارزان .,

., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته تولید روحی ,.

., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته 

 

 

تولید ظروف روحی آشپزخانه هرمزگان

۶ بازديد

1️⃣

2️⃣

3️⃣ 4میلیون ۷۲۰تومن

4️⃣

0938.127.2118 

@Ramilateflon

0938.127.2118 

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ 

@RamilaTeflon

https://s8.uupload.ir/files/inshot_20240205_145738386_1_m0fv.gif

 

.

.

.

.

.

 

 

.., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی چدن گرانیت .,  قابلمه رویی دسته طلایی .,  قابلمه رویی۸پارچه ., قابلمه رویی بزرگ ., قابلمه رویی۴تای .,  قابلمه رویی۴تای ., قابلمه رویی .,  قابلمه رویی .,  قابلمه رویی ۳ عددی .,  قابلمه رویی ۱۰پارچه .,  قابلمه رویی دسته دار .,  قابلمه رویی باکیفیت .,  قابلمه رویی کاسیو .,  قابلمه رویی 10پارچه .,  قابلمه رویی ارزان ., قابلمه رویی دسینی .,  قابلمه رویی منتخب ., قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی فروشگاه گلدیس .,  قابلمه رویی رنگی .,  قابلمه رویی ۴عددی ., قابلمه رویی کاسیو ارزان 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته تولید روحی 

 

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., قابلمه روحی رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته 

 

 

آدرس کارخانه قابلمه تابه روحی بجنورد

۴ بازديد

 تولید روحی رنگی

1️⃣۴تابه درب روحی ۹۰۰

2️⃣۶لیوان با پارچ ۲۸۰تومن

3️⃣۴قابلمه دستطلا خطدار ۳۲۰

4️⃣۴قابلمه دستطلا خمره ای۳۲۰

0938.127.2118 

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ 

@RamilaTeflon

 

.تولید روحی رنگی 1️⃣۴تابه درب روحی ۹۰۰ 2️⃣۶لیوان با پارچ ۲۸۰تومن 3️⃣۴قابلمه دستطلا خطدار ۳۲۰ 4️⃣۴قابلمه دستطلا خمره ای۳۲۰ 0938.127.2118 ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵ ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶ @RamilaTeflon . .     . ., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., #قابلمه_روحی_رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

., قابلمه روحی رنگی .,  قابلمه روحی ., قابلمه روحی کاسیا .,  قابلمه روحی باکیفیت ., قابلمه روحی ارزان .,  قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی کاسیو ., قابلمه روحی چکشی ., قابلمه روحی خمره ای ., قابلمه روحی ۲ دسته ., #قابلمه_روحی_رنگی., قابلمه روحی سه تایی .,  قابلمه روحی دسینی .,  قابلمه روحی شیک ., قابلمه روحی شیک .,  قابلمه روحی جهیزیه ., قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی دسته طلایی .,  قابلمه روحی آلومینیومی  ., قابلمه روحی ساده ., قابلمه  روحی بدون دسته