آدرس کارخانه ۳تابه لبچدن زنبوری بجنورد

۱۲ بازديد

3تابه تکدسته لبچدن زنبوری

 

سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ۱کیلو ۳۰۰ گرم

 

۲۰۰ سرویس=۲۵۰تومان

 

زیر ۲۰۰ سرویس = ۳۲۰تومن

 

تابه دودسته ۳۲۰تومن

 

۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸

 

۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵

 

۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶

 

@RAMILATEFLON

3تابه تکدسته لبچدن زنبوری  سایز ۲۰ ، ۲۴ ، ۲۸ ۱کیلو ۳۰۰ گرم ۲۰۰ سرویس=۲۵۰تومان زیر ۲۰۰ سرویس = ۳۲۰تومن  تابه دودسته ۳۲۰تومن ۰۹۳۸.۱۲۷.۲۱۱۸  ۰۹۳۸.۶۵۸.۳۴۴۵  ۰۹۳۰.۰۲۰.۷۵۰۶  @RAMILATEFLON .  . . . .., تابه., تابه رژیمی ., تابه وک ., تابه  ., تابه دوطرفه ., تابه کاسیو ضخیم ., تابه ووک .,  تابه شیشه ای .,  تابه طرح چدن ., تابه طرح چدن شیک  ., تابه مرغ ., تابه تک دسته ., تابه گلدار ., تابه روحی ., تابه کاسیو دسته طلایی ., تابه مرغ ., تابه طرح چدن آوا ., تابه گلدار تک دسته ., تابه طرح چدن دودسته .,  تابه طرح چدن تکدسته .,  تابه پنکیک .,  تابه قلبی .,  تابه دودسته .,  تابه گلدار گرانیت

 

 

 

 

 

 

 

 

. . . . .., تابه., تابه رژیمی ., تابه وک ., تابه  ., تابه دوطرفه ., تابه کاسیو ضخیم ., تابه ووک .,  تابه شیشه ای .,  تابه طرح چدن ., تابه طرح چدن شیک  ., تابه مرغ ., تابه تک دسته ., تابه گلدار ., تابه روحی ., تابه کاسیو دسته طلایی ., تابه مرغ ., تابه طرح چدن آوا ., تابه گلدار تک دسته ., تابه طرح چدن دودسته .,  تابه طرح چدن تکدسته .,  تابه پنکیک .,  تابه قلبی .,  تابه دودسته .,  تابه گلدار گرانیت